Spak.al

  • Lista e dokumenteve që administrohen nga SPAK me afatet e ruajtjes
  • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

*SPAK administron dokumentacion në format: kopje fizike.