Spak.al

Procesi Përzgjedhës

Prokurorët e Prokurorisë së Posaçme emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përputhje me parashikimet e nenit 148/dh të Kushtetutës dhe legjislacionin në fuqi. Prokurorët emërohen në detyrë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për një mandat nëntëvjeçar. Mandati pezullohet apo ndërpritet vetëm nëse Inspektori i Lartë i Drejtësisë kërkon procedim disiplinor kundër prokurorit. Në përfundim të mandatit të prokurorit të posaçëm, Këshilli i Lartë i Prokurorisë e kthen atë në pozicionin e tij të mëparshëm ose në pozicione të lira në zyra të tjera të sistemit të prokurorisë, duke marrë përparësi mbi kandidatët e tjerë. Plotësimi i vendeve vakante pranë Strukturës së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar bëhet i hapur dhe transparent, si me poshte:

a) Aplikimin, që në mënyrë të qartë parashikon minimumin e kualifikimeve për pozicionin dhe numrin e vendeve vakante
b)njoftimin për aplikim që:

  • publikohet të paktën dy javë përpara përfundimit të afatit të dorëzimit të tyre në website e institucionit

  • specifikon afatin përfundimtar të aplikimit që është jo më pak se dy javë nga data e publikimit

  • specifikon informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar për t’u dorëzuar bashkë me aplikimin

  • specifikon procedurën për aplikimet dhe se ku duhen dorëzuar ato

c) rubrikën për vlerësimin e të gjithë aplikantëve bazuar në meritat e tyre
ç) rubrikën që informon rreth komisionit dhe përbërjes të tij, që bën përzgjedhjen dhe rekomandimet
d) informimin në kohën e duhur të aplikuesve rreth rezultateve të konkursit