Spak.al

  • Njoftimi dhe konsultimi publik
  • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
  • * Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
  • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes