URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurave të punësimit për kategorinë ekzekutive III-b në pozicionin Specialist IT pranë Sektorit të Shërbimeve të Teknologjisë dhe Informacionit”
Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

KONSTATOVA SE:

1. Nuk ka kandidat i/e cili/a ka kandiduar për proçedurën “Lëvizja Paralele” dhe “Pranim në Shërbimin Civil” në pozicionin specialist IT.
2. Proçedura mbyllet dhe do të rihapet pas një njoftimi të dytë.
3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.